Disclaimer voor streekarchiefijsselmonde.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van streekarchiefijsselmonde.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Op het gebruik van deze website (https: www.streekarchiefijsselmonde.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarde van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouw als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde en het gebruik van de website ontstaan.

Producten:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Email:

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails kan niet worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbegeleiding per e-mail met Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde te corresponderen, accepteer u dit risico.

Hyperlinks:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Afbeeldingen en overige media

Het Streekarchief gebruikt hoofdzakelijk afbeeldingen/media vanuit de eigen collecties. Het kan voorkomen dat ter illustratie van artikelen, bijvoorbeeld die over de "bekende gezichten", er fotomateriaal/media van internet is gebruikt. Wij onderzoeken nauwkeurig of er op gebruikte afbeeldingen/media copyright berust en proberen rechthebbenden te achterhalen om toestemming voor gebruik te vragen. Niet altijd is dit voor ons te achterhalen of is duidelijk wie precies de rechthebbende is. Mocht u van mening zijn dat wij een afbeelding/media onrechtmatig hebben gebruikt, dan verzoeken wij u dit onverwijld aan ons te melden zodat wij de afbeelding/media zo spoedig mogelijk kunnen verwijderen of wellicht met uw toestemming kunnen handhaven.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde op deze pagina.