Mensen van Vroeger, en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten

Het Streekarchief heeft de hand weten te leggen op een complete verzameling van het tijdschrift "MENSEN VAN VROEGER, en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten". Het tijdschrift kwam uit van april 1973 tot en met juni 1979 en bevat een keur aan bijzondere genealogische en geschiedkundige bijdragen van verschillende auteurs, waaronder de welbekende K.J. Slijkerman. 

Bij het verschijnen van de eerste editie in 1973 was een addendum gevoegd, waarin wordt ingegaan op het hoe en waarom van dit (toen) nieuwe maandblad. 

Bij de verschijning van het eerste nummer van Mensen van Vroeger, en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten:

Enige honderden mensen brengen op werkdagen een bezoek aan een Nederlands archief, terwijl zaterdags en in de vakanties deze aantallen in veelvoud worden genoteerd. Zij komen allen om archiefonderzoek te doen. Sommigen werken aan een concrete taak: een scriptie, een academisch proefschrift of in opdracht van derden. 

Velen echter bezoeken een oud-archief om materiaal te verzamelen voor hun liefhebberij-studie: familieonderzoek en in ruimer verband sociale geschiedenis in samenhang met de genealogie. Men maakt aantekeningen en uittreksels, men schrijft akten over of laat er fotokopieën van maken en aan het einde van de dag verlaten de bezoekers het archief met nieuwe gegevens, die thuis worden gerangschikt en verder bewerkt. Men praat er eens over met andere genealogen, vergelijkt en wisselt gegevens uit . . . maar wat gebeurt er verder mee?

In zeer veel gevallen blijft het materiaal in portefeuille liggen en slechts een relatief klein aantal genealogen draagt in wijder verband aan anderen uit van wat zij bij hun archiefonderzoek hebben gevonden.

De redacties van de bestaande bladen maken er geen geheim van dat zij, met de gestadig toenemende belangstelling voor familieonderzoek, de stroom van toegezonden kopie niet meer adequaat kunnen verwerken. De vele afwijzingen en de lange wachttijden die verlopen tussen inzending en publicatie duiden hier ook op. De meeste bladen beperken zich tot de genealogie in strikte zin, zodat er voor bijdragen in de aanverwante gebieden, die vaak juist heel instructief en boeiend voor de genealoog kunnen zijn, al heel weinig publicatiemogelijkheid bestaat. overwegingen van deze aard hebben geleid tot het initiatief om de publicatiemogelijkheid op het terrein van de genealogie en aanverwante gebieden te verruimen. De oprichting van het onafhankelijk maandblad MENSEN VAN VROEGER is er het resultaat van.

MENSEN VAN VROEGER is echter niet alleen bedoeld voor uitwisseling van zelf-gevonden gegevens onder 'praktiserende' genealogen. Wat betreft de toekomstige lezerskring gaan de gedachten evenzeer uit naar diegenen die zich ertoe aangetrokken voelen om meer te weten over het leven van onze voorouders en doordoor geïnteresseerd zijn in het speurwerk van anderen, zonder dat zij zelf de behoefte voelen om zich in archiefstudie te verdiepen.

Een index vindt u op de website van Piet en Willeke Molema1973/74, 1975/76 en 1977/78/79).

 

Nieuws
Previous reading
Mensen van Vroeger
Next reading
Jaarwisseling 2020-2021 met IJssellicht