Mensen van Vroeger

Auteur: Diversen
Jaartal: 1973-1979
ISBN nummer: geen
Kast: –
Plank: –
Omschrijving: Onafhankelijk maandblad voor de beoefening van de genealogie, onder hoofdredactie van Drs. Ariëtte Schippers.

Bij het verschijnen van de eerste editie in 1973 was een addendum gevoegd, waarin wordt ingegaan op het hoe en waarom van dit (toen) nieuwe maandblad. 

“Bij de verschijning van het eerste nummer van Mensen van Vroeger, en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten:

Enige honderden mensen brengen op werkdagen een bezoek aan een Nederlands archief, terwijl zaterdags en in de vakanties deze aantallen in veelvoud worden genoteerd. Zij komen allen om archiefonderzoek te doen. Sommigen werken aan een concrete taak: een scriptie, een academisch proefschrift of in opdracht van derden. 

Velen echter bezoeken een oud-archief om materiaal te verzamelen voor hun liefhebberij-studie: familieonderzoek en in ruimer verband sociale geschiedenis in samenhang met de genealogie. Men maakt aantekeningen en uittreksels, men schrijft akten over of laat er fotokopieën van maken en aan het einde van de dag verlaten de bezoekers het archief met nieuwe gegevens, die thuis worden gerangschikt en verder bewerkt. Men praat er eens over met andere genealogen, vergelijkt en wisselt gegevens uit . . . maar wat gebeurt er verder mee?

In zeer veel gevallen blijft het materiaal in portefeuille liggen en slechts een relatief klein aantal genealogen draagt in wijder verband aan anderen uit van wat zij bij hun archiefonderzoek hebben gevonden.

De redacties van de bestaande bladen maken er geen geheim van dat zij, met de gestadig toenemende belangstelling voor familieonderzoek, de stroom van toegezonden kopie niet meer adequaat kunnen verwerken. De vele afwijzingen en de lange wachttijden die verlopen tussen inzending en publicatie duiden hier ook op. De meeste bladen beperken zich tot de genealogie in strikte zin, zodat er voor bijdragen in de aanverwante gebieden, die vaak juist heel instructief en boeiend voor de genealoog kunnen zijn, al heel weinig publicatiemogelijkheid bestaat. overwegingen van deze aard hebben geleid tot het initiatief om de publicatiemogelijkheid op het terrein van de genealogie en aanverwante gebieden te verruimen. De oprichting van het onafhankelijk maandblad MENSEN VAN VROEGER is er het resultaat van.

MENSEN VAN VROEGER is echter niet alleen bedoeld voor uitwisseling van zelf-gevonden gegevens onder ‘praktiserende’ genealogen. Wat betreft de toekomstige lezerskring gaan de gedachten evenzeer uit naar diegenen die zich ertoe aangetrokken voelen om meer te weten over het leven van onze voorouders en doordoor geïnteresseerd zijnin het speurwerk van anderen, zonder dat zij zelf de behoefte voelen om zich in archiefstudie te verdiepen.

Het “maandblad” kwam uit van april 1973 tot en met juni 1979, een index van de bladen vind u hieronder (met vriendelijke dank aan de samensteller ervan Piet Molema):

Jaartal Artikel Auteur Blz.
1973 De kwartierstaat van Willem Jan Royaards( Amersfoort 1966) en die van zijn gelijknamige betovergrootvader (Utrecht, 1829) E.J.C. Kamerling 1-7
1973 Rive (oudtijds Ryve) , Het wapen van een laat middeleeuws, edel, vrij, eigenerfd geslacht in het teken van het Regale Jachtrecht H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 8-15
1973 De dood schrijft geschiedenis
De lijkstatie van Keizer Karel V, bij Levenden Lijve
H.L. Kok 16-18
1973 Oorsprong en afstamming van het Nederlandse warmbloedpaard C. de Bruin Fzn. 19-20
1973 Vorstelijke Democratie in de 18e eeuw
Lidmatenboek der Gereformeerde Kerk van Leeuwarden, 1581-1748
Aangenomen 19-2-1727 o.a. Anna Charlotte Amelia prinses van Oranje-Nassau
  20
1973 Vijf generaties Schermertz, 1700-1850
(chirurgijn van een regiment en op zee)
C.E. ten Houte de Lange 21-25
1973 Geref. doopboek van Dinteloord – 1777   25
1973 Zeeuwen buiten Zeeland
– Lidmatenboek geref. kerk Leeuwarden
– Doopboek en trouwboek Willemstad
– Poorterboek Delft
– Trouwboek Oud en Nieuw Gastel
– Burgerlijke Stand Willemstad
– NH doopboek Heusden
– Trouwboek Klundert
  26-27
1973 De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers I
(zie ook p. 73 en 1974, p. 16)
drs. A. Schippers 29-34
1973 De dood schrijft geschiedenis H.L. Kok 35
1973 (balsemen en de tijd tussen overlijden en begraven o.a. van Michiel de Ruyter)
1973 Enkele opmerkelijke huwelijken te Doorn, tussen 1674 en 1795 E.J.C. Kamerling 36
1973 Leven en familieafstamming van de Rotterdamse kunstschilder Adrianus Philippus De La Rivière (1857-1941) K.J. Slijkerman 37-40
1973 Drie in genealogisch opzicht interessante penningen
(geslagen ter gelegenheid van drie gouden huwelijksfeesten van 1621, 1647 en 1706, o.a. Ruychaver, Van Loon)
C.E. ten Houte de Lange 44-45, 48
1973 Het ontstaan en de ontwikkeling van de warmbloed paarden stamboeken in Nederland C. de Bruin Fzn. 46-49
1973 Lijst van de verhoogde aequivalenten of opschotten der Stads Amptenaren van Leeuwarden 1794   49-51
1973 Zeeuwen buiten Zeeland
– Huwelijks inteekenregister Amsterdam
– Lijst van predikanten
– Trouwboek Steenbergen
  52
1973 Vragenrubriek – Vraag en Aanbod
Meyboom, De groot, Van Beusekom, Verhoeve, Berkman, Welhouck, Groenevelt, Dorpmans, De Leeuw, De la Broye, Ticquet Mathijsz, Van den Engel, Boer, Van Trigt, Kater, Du Mortier, Du Pon, Boer, Hommelsiepen, Loosge / ’t-Loosgen, Blooteling, Van Gelderen, Kranenburg, Van der Wilt, Hallewas, Van der Hoff, Van Waas, De Haen, Oudeklem, Van der Veer, Rezel, Leenheer, Groenenboom, Overeeynder, Berkhout, Houwelingh, Martinusse, Van Dongen, Makelaar, De Graaf, Van Leeuwen, Hogendijck, Fonkert en Kerckhof.
 K.J. Slijkerman 53-55
1973  
1973 Leverland (Leeuwarden) A. Schippers 55-56
1973 200 Jaar van Cranenburgh P.L. Leget-Kuijlen 57-63, 69
1973 De dood schrijft geschiedenis
(het leggen van stervenden of gestorvene op stro, volksverhalen uit de kuststreken; dodenschippers en spreekwoorden en gezegden over de dood)
H.L. Kok 64-65, 70-71
1973 Wie zoekt naar de naam Puit (Tijs Douwes Puit, kok op de Concordia, overl. 1831)?
(over een bijzondere overlijdensakte in het huwelijksregister 1838 van Terschelling)
D.Bos 65
1973 Stamreeks Kruitbosch J. Kruitbosch 66
1973 De afstammingsregistratie van het Nederlands warmbloedpaard C. de Bruin Fzn. 74-75
1973 De geschiedenis van het Nederlands warmbloedpaard III C. de Bruin Fzn. 77-78
1973 Bergen en dalen ontmoeten elkander niet, mensen wel
(Gerrit Schippers, schilder, van Krommenie)
J. Schreuder 78
1973 De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers II drs. Ariette Schippers 73
1973 De erfgenamen van de oudt-stadhouder en procureur Reijnier Schoenmakers 79-83
1973 Tandheelkundige verzorging in de 17e eeuw J.G. Ens-Bron 83
1973 Zeeuwen buiten Zeeland
– Geref. huwelijksregister van Wijlre en Vroenhoven (Limburg)
– Lidmatenlijst Namen
– Fortresse  Lang Akker Schans (Nieuwe Schans)
– Nijmegen
– Lidmatenboek van Heerenveen
– Lidmatenregister Bergen op Zoom
  84-86
1973 Vraag en aanbod
– Fries William en Mary lepel (p. 76)
– Adam M. IJsselstein
– Dirck van Cranenburgh
– De Gasee (Gaassee, Gasé)
– Johanna Frederica Voight
– Adrianus Zuidmulder
– Gerrit Jansen Kruitbosch
– Verweel (Vader Weel/Wel)
– Westduel
– Hengst
– Starrevelt
– Keth
– Sylvester Mol (geb. Maaseik)
– Morgaert
– Twee zilveren penningen o.a. met Antony Frena en Alida Strandiger tr. 1750
P.L. Leget-Kuijlen, D. Bos, J. Kruitbosch, K.J. Slijkerman, J.N. Bastert 87-88
1973 Vroede Vaderen des vaderlands afstammende van Prins Willem I, de Zwijger genaamd de Vader des Vaderlands (met diverse afbeeldingen). Zie ook aanv. op p. 130 en 146. L.F.M. van de Pas 89-116
1973 Kwartierstaat van Marken
(Jan Vos van Marken x Johanna Lelij). Zie vervolg op p. 147.
J.V. van Marken Pzn en J. van Marken-Lelij 117-123
1973 Zeeuwen buiten Zeeland
– trouwboek Forth Bath
  123
1973 Een geliefd Alkmaars predikant uit de eerste helft van de 19e eeuw
(ds. J.L. Kotting tr. met Christina Nieuwenkamp)
H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 124-130
1973 Een aanvulling op het artikel over afstammelingen van Prins Willem I, Willem de Zwijger, p. 89) H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 130
1973 De Friese afstamming van een overgrootmoeder in Holland (Elisabeth de Haan, 1843-1930) (zie ook de correcties op p. 144) K.J. SLijkerman 131-133
1973 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. trouwboek Boxtel
mr. dr. W. de Vries 133
1973 Vraag en aanbod
– de voornaam Syburgh
– ouders Geertruy van Daetselaer
– kwartieren Dirk van Toornenburch van Rijnesteyn en Wendelmoet van Vanevelt
ir. J.C. Deknatel 134
1973 Een troost voor zoekers en het ontstaan van een dubbel naam (Putman Cramer) dr. ir. C.J.H. Wevers 134
1973 Vraag en aanbod
– rekeningen van de nalatenschap en fragmentgenealogie Pieter Turcq, chirurgijn te Dinteloord
  135
1973 Over personen met de naam Was – ook Wass, (Van) Waes e.d.
(Zie reactie op drie anonieme wapens op blz. 10 in jrg. 2, 1974)
ir. G.L. Wanrooy l.i. 137-142
1973 Over de betrouwbaarheid van akten van de burgerlijke stand in de eerste helft van de negentiende eeuw mr. dr. W. de Vries 143-144
1973 De dood schrijft geschiedenis
– Lijkwade / doodskleed / doodslaken/ hennekleed
H.L. Kok 145-146
1973 Aanvulllingen (op het artikel over afstammelingen van Prins Willem I, Willem de Zwijger, p. 89.)   146
1973 Vraag en aanbod
– Nissinge / Nysingh / Nessinck of Niessing(k) ?
– wapens in wapenbord Adolphus de Was?
– wapen De Backere(n)?
  146
1973 Kwartierstaat van Marken (Jan Vos van Marken x Johanna Lelij) Vervolg van p. 117. J.V. van Marken Pzn en J. van Marken-Lelij 147-151
1973 Zeeuwen buiten Zeeland (vervolg van p. 86)
– trouwboek Liefkenshoek
– trouwboek Lilo
P.J Ritsema 152-155
1973 Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
– A.A.S. Kamerling-van Haersma Buma, Utrecht in prent
– het Velthuys (familieblad)
  155-156
1974 Genealogie Stern (uit Handrup, het graafschap Lingen)
Emsland – Amstelland, 1676-1892
J.N.Leget 1-okt
1974 Vraag en aanbod
– reactie op drie anonieme wapens, 1e jrg., nr. 8, blz. 139
C. de Jong 10
1974 Het nut van genealogie R.F. Vulsma 11, 20
1974 Kerkhofwijsheid op Terschelling (over grafschriften) G. Schepperle dec-15
1974 De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers III
De kinderen en kindskinderen van de stamouders van de Dordtse tak, Johannes Schoenmakers (Zevenbergen 1687 – Dordrecht 1764) en Cornelia van Broekhoven (Geertruidenberg 1691 – Dordrecht 1780.) Zie ook jrg. 1973.
(Thierens, Koekelis)
drs. Ariette Schippers 16-19, 40-47
1974 Genealogisch onderzoek in Duitsland J.N. Leget 20
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. lidmatenregister voormalige fortresse Delfzijl
P.J. Ritsema 21
1974 Wie zou haar daar zoeken?
(Johanna ged. 29-11-1739 Hasselt, dr. van Hendrik en Anna Theresia Elisabeth Costers)
  21
1974 Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
– drs. J.A. de Boo, Heraldiek
– J.L. Braber, Stad aan ’t Haringvliet, Bruinisse, Brouwershaven, Wemeldinge, Schouwens Westhoek, Zierikzee en Dreischor, “zoals het was”
– de Famfaf (orgaan van de familie Fafié, Van Teeseling, Peteri en Gerritsen)
  23-24
1974 Een kwestie van overmacht
– otr. Steenbergen 1680, Jan Willem Kreemers met Anneken Laureys. Zij overl. voor tr.
  24
1974 Stamreeks Berghout + stamreeks Legerstee K.J. Slijkerman 25-31
1974 Een unieke gast op een uniek feest
Aantekeningen over gemeenteleden van dominee Corn. Wiesma, predikant te Jelsum 1739-1772
  31
1974 Een voorval in de familie Beeckerts van Tienen zoals dat ook in andere families zou kunnen passeren
(Er wordt verwezen naar Gens Nostra,1973, blz. 340)
J.W. Heringa 32-33
1974 Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
– Archief 1973, jaarboek Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’  (Zutphen) de Meester Hendrik Willem Heuvelsstichting en de G.A. van der Lugt Stichting.
  33
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– Oudenbosch
P.J. Ritsema 33
1974 Lustige Witwe
otr. Steenbergen 14-3-1682 C.J. Krane uit het Westland en Mariken Laureijs uit het Cruijslant.
bruid van een paard doodgevallen 30-3-1682 voor het huwelijk
  33
1974 Johan Francois de Later (1782-1848), een centrale figuur inde kerkelijke Afscheiding (1836-1838) in Zeeland – Zijn voor- en nageslacht H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 34-36
1974 Uit het domein van boek en handschrift
– Op zoek naar onze voorouders (CBG)
– Kastelen in Gelderland
  36
1974 De dood schrijft geschiedenis
Gebruiken in de dodenliturgie
H.L. Kok 37
1974 Een verkeersongeluk in 1696
(Procesverbaal dat Arnout en Nicolaas Laan uit Hoorn lieten opmaken)
M.C. de Haan 38-39
1974 Watersnood
(doop Dordrecht 15-4-1741; de ouders zijn door de overstromingen uit Giessendam gevlucht)
  39
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. lidmatenregister Steenbergen
P.J. Ritsema 48
1974 Henricus Raterink, burgemeester van Goor, en de zilveren beker met jaartal 1667 dr. H.J. Jaanus 49
1974 De Bijbel van Arent Rampen en Magdalene Wille en zijn verschillende bezitters
(Ze zijn getrouwd 2-6-1728)
M.C. de Haan 52
1974 Fotokwartierstaat Eline Vulsma (geb. 9-12-1971 te Amsterdam) R.F. Vulsma en M. Vuslma-Kappers 55
1974 Het huis aan de Ring (schuilkerk voor de Afgescheidenen  in Oud-Vossemeer op Tholen)
(De rol die Johan Francois de Later speelde bij de kerkelijke Afscheiding in 1836-1838 in Zeeland)
H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 66
1974 Vraag en aanbod
– antwooord voorgeslacht Maria Ente, ged. Eindhoven 1712
– gevr. voorgeslacht Abraham Everaars tr. 1725 Scheveningen Anna Magdalena Grimmelius
– gevr. afstamming Albel Jans Bolhuis, geb. ca. 1746 won. Harlingen
mr. dr. W. de Vries
prof. dr. Th. Hart de Ruyter
P.J.C. Elema
71
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– uit het geref. lidmatenregister van Steenbergen, 1727-1786
P.J. Ritsema 72
1974 Geldproblemen in 1585 kort na Friesland’s bevrijding
(verscheidenheid van geldsoorten in boedel Rincke Intesz)
J.W. Heringa 73
1974 Het Groningse geslacht Raven (deel 1) G. Schepperle 78, 110,134
1974 Familieverenigingen (oproep voor adressen e.d.)   83
1974 Forensische geneeskunde in vroeger tijd (akte uit 1715) J.N. Leget 84
1974 Stamreeks Kater (te Callantsoog) K.J. Slijkerman 86
1974 Vraag en aanbod
– speldekussen met initialen (Rottier x Korne)
A. Schippers 89
1974 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896)
(zijn levensverhaal)
H. de Jong-Ree 90, 119,
143, 204
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– uit het geref. lidmatenregister van Leeuwarden, 1581-1812
P.J. Ritsema 95
1974 Familieleed op het schilderij “Las Lanzas” van Velasquez. (De overgave van Breda 1625)
(Willem van Nassau, heer van der Leck)
dr. H. Winkel-Rauws 97
1974 Chatin, een familie in conflict met de kerk (1750-1800) (in Boertange) P.J. Elema 99
1974 Genealogie der familie van Zuuren
(Tak in Dordrecht – Van Sueren)
B.A. Zinkweg 103
1974 Het Groningse geslacht Raven (deel 2) G. Schepperle 110
1974 De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers (5e aflevering) A. Schippers 115
1974 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896) – deel 2
Mijn loopbaan als zeeman
H. de Jong-Ree 119
1974 Dienaren van de vroeger Zuidhollandse parochie Korendijk, alias Goudswaard en van de daaruit voortgekomen Nederlandsche Hervormde gemeente, ca. 1442 tot heden P.J. Bos 121
1974 Moeilijkheden met opgroeiende jeugd (Pieter de Roij, ged. 1692 in Heusden) M.C. de Haan 132
1974 De oudste generaties Van Gilse
(te Baarle-Hertog en Roosendaal vanaf ca. 1430)
J. Kortenhorst 133
1974 Het Groningse geslacht Raven (deel 3) G. Schepperle 134
1974 De dood schrijft geschiedenis
(de bekeringsformule en de gebruiken bij het verdrijven van kwade machten in de dodencultuur)
H.L. Kok 139
1974 Enkele correcties op de “Geslachtsboom ofte Afkomstelingen van Doen Beyense van Driel” K.J. Sljkerman 140
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– uit het geref. lidmatenregister van Leeuwarden, 1581-1812 (vervolg)
P.J. Ritsema 142
1974 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896) – deel 3
Wie mijn leermeester werd.
H. de Jong-Ree 143
1974 Genealogie Witholt-Winters en een daarop aansluitende genealogie (Van) Benthem
(ook Without, Wijtholte en Wynter, Winters. eveneens met genealogische gegevens Miedema)
mr. A.S. Miedema
(1867-1945)
145
1974 Salzburgers kwamen naar Nederland (1731-1733)
1 Beknopte voorgeschiedenis van de Salzburger emigratie 1731-1732
2 Salzburgers op Walcheren, 1732
3 De reis naar Nederland en de aankomst in Zeeuws-Vlaanderen (1732-1733)
4 Zij die het niet overleefden, terugkeerden of in het vaderland waren achtergebleven
5 Salburger familienamen in Nederland
drs. J. Scholte, drs. G.M. Kelder, drs. Th. A. Fafié, E.J. de Kaste-Mather en C.J. de Kruijter 189
1974 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (1799-1896) – deel 4 Wie mijn leermeester werd. H. de Jong-Ree 204
1974 Vraag en aanbod
Vragen:
– lakstempel
– ouders Siebe Cornelis Rotgans, ovl. Terschelling 1813
– Keerman komt 1672 met attestatie van Middelburg naar Leeuwarden (later Keyman in Keilman)
Antwoorden:
– Meyboom (reactie op vraag van mei 1973)
– Boerdijk
– Kater (reactie op vraag april 1974)
– Boer (reactie op vraag mei 1973)
– Kranenburg (reactie op vraag 1e jrg. no. 2, blz. 54)
– Oudeklem en Esseboom (reactie  op vraag 1e jrg. no. 2, blz. 54)
– Cranendock (reactie op vraag 1e jrg. no. 2, blz. 55)
M.C. de Haan, M.J.M. de Lange-Weber, M. Keilman-Schaap, G.G.P. Meijboom, K.J. Slijkerman, A.C. Bos en ir. A. Kranendonk 207
1974 Aanvullingen en verbeteringen
– correctie op mrt. 1974, blz. 71 – Brascamp i.p.v. Broscamp
– correctie op aug./sept./okt. 1974, blz. 147
– aanvulling op manuscript Miedema – Without
– aanvullingen en correcties op genealogie Raven
mr. dr. W. de Vries, G. Schepperle 210
1974 Over oude Alkmaarders en hun nageslacht (Van der Schoor en Slinger) N.H. Slinger 213
1974 Sixtus Radijs, een druif onder de notabelen G. Schepperle 221
1974 Zelle en Servaas (en Chatin) P.J. Ritsema 224
1974 Cornelius van Oosterwijk, Predikant te Gouswaard, gezegd Korendijk (1744-1751)
(vermeld wordt C.J, van der Bie en A. Boender)
P.J. Bos 225
1974 Familieaantekeningen Broes van Heekeren, Van Ditmaer, Piek A.G. van der Steur 226
1974 Het 12e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, München 9-13 september 1974   211
1974 De Westfaalse adellijke oorsprong van het Noordhollandse boerengeslacht Slijkerman K.J. Slijkerman 228
1974 Grove-Brincker uit Furstenau, Hoeveel verschillende “soorten”kinderen kan men hier verwachten? J.N. Leget 233
1974 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. lidmatenregisters Leeuwarden 1581-1812 (vervolg van blz. 142)
P.J. Ritsema 235-244
1975 Genealogie Spangenberg J.N. Leget 1
1975 Een gereformeerd lidmatenregister van Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) P.J. Ritsema 14
1975 Emigrant gedenkt de armen van zijn geboorteplaats (Gerd Hinrich Stern, ovl. 1839)
(aanvulling op Stern, p. 1, jrg. 1974)
J.N. Leget 15
1975 Een overzicht van de Groninger geslachten Klimp (ook Climp) – deel I P.J. Elema 16
1975 De Drentsche Genealogische Vereniging bestaat al twee jaar   20
1975 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 5)
Mijne loopbaan als onderwijzer
H. de Jong-Ree 21
1975 Vraag en aanbod
– n.a.v. artikel Witholt-Winters en van Benthem 2e jrg. no. 8,9,10, aug. sept. okt. 1994
– Leenheer 1e jrg. no. 2, mei 1973, blz. 54
– kwartieren Boer 2e jrg. no. 11, nov. 1974, blz. 208
– Rotgans op Terschelling (doopsgezinden) 2e jrg. no. 11, nov. 1974, blz. 207
– Doen Bijensz. jrg. 2 no. 6, 7, juni/juli 1974, blz. 140-142
– Vleeskens, Velssens, Velsschers, Vlies, Vlees, Vleesch, Vleesses, Vleessens, Vleesens, Vleeschers, Vleeskens
mr. G.J. de Lint, K.J. Slijkerman, G. Schepperle, M. Vleeskens 22
1975 De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers (6e aflevering) A. Schippers 25
1975 Genealogische sprokkels van de Zuid-Nederlandse familie Ticquet te Leiden in de 17e eeuw K.J. Slijkerman 36
1975 Uit familiepapieren van het geslacht van Panhuys K.J. Slijkerman 38
1975 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 6) H. de Jong-Ree 41
1975 Vraag en aanbod
– Emigranten naar Noord-Amerika en Canada (Hirzel x Kolb)
– n.a.v. artikel Dienaren van de vroegere Zuidhollandse parochie Korendijk alias Goudswaard: geschriften van Temmink / Temminck, Van Oosterwijk. Masman, Barger, Aemilius (predikant Oud-Beijerland)
G. Schepperle, P.J. Bos 45
1975 Zeeuwen buiten Zeeland
– in de geref. lidmatenregisters van Leeuwarden (1581-1812)
 P.J. Ritsema 47
1975 Vrouwen als steunpilaren van haar mannen (T. Lind-Boon, Den Helder 1838 – Alkmaar 1927), en haar voor- en nageslacht, vnl. in vrouwelijke lijn) N.H. Slinger 49
1975 Tekele Rijnsz. Zwaal, zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 7) H. de Jong-Ree 63
1975 Een Rooms-Katholiek huwelijk in de eerste helft van de 80-jarige oorlog (jonker Willem van der Duyn en Cornelia Adriaandr (van Stakenbroek); een  verbaal uit 1591) J. Verduyn 68
1975 Voornamen met een verleden: Pieter Johannes
(De eerste was zoon van Johannes de Kruijter en W.M de Maréé uit Zeeland, Middelburg e.o.)
C.J. de Kruijter 70
1975 Vraag en aanbod
– Legerstee (kwartierstaat van Mayke Legerstee (1700-1769) en Dirkje Legerstee (1853-1930)
K.J. Slijkerman
N.H. Slinger
72
1975 Jan Bosch (Ommen 1785-1862) en de Zwolse Afgescheiden Gemeente
(betrokken was ook ds. Hendrick de Cock (1801-1842) uit Smilde met fragmentgenealogie Bosch
C.J. De Kruijter 73
1975 De Zeeuwse familie de Ronde (tak de Oud-Vossemeer) – deel I
Hieronder vallen ook: Den Ronden, De Rond, De Rondt etc.
J. de Ronde 78
1975 Johannes Furnerius (ca. 1582-1668), doctor medicinae en de kunstschilders (Fournier) C.M. R Davidson 81
1975 Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Amersfoort. geboren 1922 in Den Haag – deel I
(zoon van Aart van Amersfoort, geb. Wageningen en Jannetje Heybloem, geb. Rotterdam)
A.C. van Amersfoort 84
1975 Een genealogische merkwaardigheid in Westvriesland
(Jan Claesz. Graef, zoon van Claes Jansz. Sijp)
K.J. Slijkerman 86
1975 Tekele Rijnsz. Zwaal, de zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 8) H. de Jong-Ree 89
1975 Vraag en aanbod
– Huijtingh – Vloot (1711 Amsterdam)
– Omzele – Grabo (1749 Amsterdam)
– Hauer – Van den Burgh (1810 Amsterdam, Coevorden, Zwolle)
– Van der Schoor
– Van Trigt – Hemnerits (incl. kwartierstaat van Tricht, Dordrecht ca. 1631)
– Japhet Cornelis Westduel (Charlois)
– Morgaert en Hoogerwerf / Hoogewerff (Poortugaal en Kijfhoek)
– Van den Engel en Voogt (Hoogvliet, Schiedam)
– Berkhout en Sweelder (Oud-Karspel, Noord-Scharwoude)
– Van der Veer en Edelman (Kralingen, Oud-Alblas, Nieuwerkerk a/d IJssel, Hilligersberg)
– Ket, Keth (Koudekerk, Leiden)
– Mol en Backer (Maastricht, Stein, Dordrecht, Nijmegen)
– Dorpmans en Van der Lach (Deventer, Zutphen)
mej. H. Wagemaker, G. van der Schoor, K.J. Slijkerman, ir. B. Zuidema 94
1975 Terschelling in vroeger tijd – dubbelnummer p. 97 t/m 156
– inleiding
A. Schippers 97
1975 Terschellinger leven in vogelvlucht
– ’t Stryper Wyfke
– de bevolking
– de Popma’s
– de Buul
– de kerken
– het dorp West
– de vlag
– het wapen
– volkslied
– het dialect
– de klederdracht
– folklore en gebruiken
– het Klaas Knop Fonds
– de Lutine
– Willem Barentsz.
– de familie Eschauzier
– Cornelis Douwe
– de zeevaartschool
G. Schepperle *99
1975 Persoonsnamen op Terschelling
– Volkstelling 1947
– Een indeling (van familienamen)
– Andere gevallen
J. Smit 111
1975 De grafboeken van West-Terschelling H. de Jonge-Ree 114
1975 De eerste generatie van het geslacht Eschauzier op Terschelling (1809-1829) zoals Jean Pierre Brand Eschauzier (1803-1871) hun leven in zijn familiehandschrift heeft vastgelegd H.J. de Feyfer 116
1975 Terschellingers buiten Terschelling (Sloterdijk, Joure, Kinderdijk)   128
1975 Strandvonderij door de eeuwen heen (over jutters en jutterij) T.W. Dekker 129
1975 Zorgdrager, Sorgdrager, Sorgedrager Jo Smit 133
1975 Tijs Pieters Bakker (Oost-Terschelling 1835-1910), een geboren jutter, een redder van groot formaat en de oprichter van een eigen reddingmaatschappij H. van Dieren 134
1975 De levensloop van een Terschellinger koopvaardij-kapitein: Cornelis Jansen Doeksen (1818-1866) T.W. Dekker 137
1975 Reddingswezen en redders op Terschelling
(o.a. Van Keulen, Knop, Cupido, Van Urk, Pals, Spanjer, Dekker, Smit, Spits)
H. van Dieren 138
1975 De geestelijke verzorgers van het eiland Terschelling vanaf de Reformatie tot heden (1975)
– De hervormde predikanten van Terschelling
– De herders en leraars der doopsgezinde gemeente Terschelling
– De gereformeerde predikanten op Terschelling
– De Rooms-Katholieke priesters  van Terschelling
  148
1975 Tekele Rijnsz. Zwaal, de zeeman-onderwijzer op Terschelling (deel 9 en slot) H. de Jong-Ree 150
1975 Klimp – deel II (vervolg van p. 16) P.J.C. Elema 157
1975 Pieter Bruin (1802-1877), de stamvader van een geslacht Bruin op Texel
Kwartierstaat Ariaantje Willems Bakker (17778-1838)
Kwartierstaat Jannetje Maartens Smit (1807-1844)
K.J. Slijkerman 161
1975 De genealogie en het bijzondere R.F. Vulsma 165
1975 Touwen in de Generaliteitslanden
(over huwelijkswetgeving n.a.v. artikel op p. 68) Zie ook de reactie op p. 241 met antwoord daarop.
J.N. Leget 166
1975 Vraag en aanbod
– de voorouders van ds Isaac Ente (1648-1664) predikant in Geldrop en Riel
– kwartierstaat Maria Ente (1712-1780)
– Overgaauw (ged. Delftshaven 1780)
– de Groot – Van Hulst
– Spaan – Troost
– Resoort / Rijsoort
– Munnikhof – Bergeyk
– Ryken – Van Lexmondt
– holst – Drapers (drapert)
– Otto – Vander Struyf (Struis)
– Borsje – Van Dijk
– Bouwer (Bauer) – Konings / Koonings
– Slijkerman
– Ket, Keth (genealogische fragmenten)
– Meyboom – De Wolf
– Bosman
mr.dr. W. de Vries
K.J. Slijkerman
J. Bezemer
drs. F.C. Berkenvelder
dr. F.P. Koumans
168
1975 Het 13e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, Londen 31 aug. – 7 sept. 1976   172
1975 Schoolmeester en voorzangers: de aangetrouwde familie van Tekele Rijnsz. Zwaal, de zeeman-onderwijzer
– Ordonnantie voor de schoolmeester en voorzanger tot Durgerdam
– genealogische aantekeningen Laan
A.J. Zwaal 173
1975 De Zeeuwse familie de Ronde (tak de Oud-Vossemeer) – deel II
Hieronder vallen ook: Den Ronden, De Rond, De Rondt etc.
– verplaatsingen van de tak te Oud-Vossemeer naar Poortvliet
– verplaatsingen van de tak te Oud-Vossemeer naar Oosterland
J. de Ronde 181
1975 Genealogie Aigl / Eijgel, Salzburgse land / Land van Cadzand (zie aanvulling in 1976, p. 42)
– inleiding
– Salzburgse emigratie
– de genealogie
C.J. de Kruijter 184
1975 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. lidmatenregister van Amersfoort
– geref. huwelijksregister Amersfoort
– reactie m.b.t. Zijpe (1974, p. 243 en 1975, p. 47)
P.J Ritsema 194
1975 Genealogische onderzoek in de Hoeksche waard (over het Streekmuseum in Heinenoord) K.J. Slijkerman 194
1975 Vraag en aanbod
– De Korne / Corne – Kakebeke (stamreeks, ook met Rottier) n.a.v. speldekussen in 1974
A. Schippers 195
1975 Genealogie Tiekstra
– Nijega: een stuk streekgeschiedenis
– de familienaam Tiekstra
– de genealogische gegevens
(Zie correctie op p. 229 m.b.t. onderschriften foto’s)
C.J. de Kruijter 197
1975 De stamreeks van een vooraanstaande familie in de Hoeksche Waard: Kappetein – deel I
Zie ook de publicatie uit 2008 op http://www.familiemolema.nl/hwpubl.htm#Boerin 
N.H. Slinger, m.m.v. A. Mekken en W. Blok 206
1975 Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Amersfoort. geboren 1922 in Den Haag (deel 2) A.C. van Amersfoort 210
1975 Met (De) IJsland naar Groenland (uit het gemeentearchief te Fürstenau)
– J.H. Schlender tr. 1780 Fürstenau C.M. Schmidt
J.N. Leget 215
1975 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. lidmatenregisters van Grave 1676-1744 en 1745-1836
  216
1975 Vraag en aanbod
– Van Haarst (zeekapitein) tr. Kruger
– Van Beeck – Van Hemert
– Loosje
– Steenbeek – Clement
J.M. Bos
K.J. Slijkerman
P.J. Bos
220
1975 De stamreeks van een vooraanstaande familie in de Hoeksche Waard:
Kappetein – deel II
N.H. Slinger, m.m.v. A. Mekken en W. Blok 221
1975 De afstammelingen van Janna Schoonrok (1791-1837) en Aagje Steenbergen (1823-1872) uit Doen Beyensz (ovl. 1515), fondateur van de Grote Memorielanden te Poortugaal K.J. Slijkerman 230
1975 Gemengd nieuws uit de DTB boeken van Oostzaan   233
1975 Kwartierstaat van Adrianus Cornelis van Amersfoort. geboren 1922 in Den Haag (deel 3 slot)
Zie ook de aanvulling in jan. 1976, p. 5
A.C. van Amersfoort 234
1975 Nogmaals: Touwen in de Generaliteitslanden
(reactie op eerder artikel op p. 166 en weer met antwoord daarop met nawoord)
mr. dr. W. de Vries en ds. J.N. Leget 241
1976 Een vergeten vuurtorenwachter op IJdoorn: Steven van den Berg (1771-1826) dr. J.H. A. Ringeling 1
1976 Historische verzameling van de gemeente universiteit van Amsterdam S.M. Tilanus 5
1976 Zeeuwen buiten Zeeland
– Actaboek hervormde kerkeraad  van Goudswaard 1737-1819 (P. Speyer te Dreyschor)
P.J. Bos 5
1976 Vraag en aanbod
– te koop of leen gevraagd lijkrede van ds J.A. Eck bij begrafenis ds Johan Temmink
P.J. Bos 5
1976  
1976 De Zeeuwse familie de Ronde
de achternaamwisseling (Van) de Vinck – De Ronde
(hieronder vallen ook: Den Ronden, De Rond, De Rondt etc.)
– inleiding
– genealogische overzicht van de personen met achternaamwisseling
– volledige stamreeks van de tak van ir. H.A.H. de Ronde
– uitgebreid overzicht van de generaties II  en III, met enkele daaraan te verbinden opmerkingen en veronderstellingen
– aantekeningen
– opmerking
– veronderstellingen
– nabeschouwing
J. de Ronde 6
1976 Een tweede lans voor Willem van Nassau (1602-1627)
(aanvulling op mei 1974)
dr. H. Wnkel-Rauws 8
1976 De Dordtse tak van het Zevenbergse geslacht Schoenmakers (7e aflevering en slot) A. Schippers 9
1976 Klimp (deel III: genealogie D) P.J.C. Elema 16
1976 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. huwelijksregister Steenbergen 1749-1804
P.J. Ritsema 23
1976 Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan – aflevering I
(NB: Zie ook correctie in 1977, blz. 176)
– inleiding
– heraldische gegevens
– genealogie
– de verwantschap tussen families La Rivière en Van Panhuys
K.J. Slijkerman 25
1976 Brabant familienamen
(borgbrieven afgegeven door resp. ingeleverd bij schepenen van Oisterwijk)
J.N. Leget 39
1976 De “Trap des Ouderdoms”
(houtsnede door H. Numan)
Ä.J. Scholte 40
1976 Verloren gegaan … en toch weer teruggevonden,
een aanvulling op de genealogie Aigl / Eijgel (zie ook okt. 1975, p. 184)
C.J. de Kruijter 42
1976 Vraag en aanbod
– Overreynder – Van der Spruyt (kwartierstaat)
– Rouws (Rauws) – Salm
– Goossens – Rauws
– Pol – Rauws
– Oli (Oly)
– Van der Chijs (Cijs)
– Van Noort
– Van der Neut
– Ket, Keth (fragmentgenealogie)
W. Paul
dr. H. Winkel-Rauws
K.J. Slijkerman
44
1976 De Terschellinger burgemeester Alexander Bastiaans Mentz, zijn fonds en zijn voorgeslacht
– inleiding
– burgmeester Alexander Bastiaan Mentz
– het Dirk Mentz-fonds
– Dirk Mentz
 het voorgeslacht van Alexander Bastiaan Menztz
– de stamreeks Mentz
dr. Th. Hart de Ruyter 49
1976 Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan – aflevering II
(NB: Zie ook correctie in 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman 56
1976 Matthijs Sloot (1721-1779), kolonel en kapitein ter zee in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam J. Kortenhorst 67
1976 Herinneringen aan een overgrootmoeder: Elisabeth Henriëtte Maria Philipse (1839-1927) jhr. J.C. de Jonge 69
1976 Zeeuwen buiten Zeeland
– GA Dordrecht, archief NH-kerk no. 17, Actaboek 1673-1690
P.J. Bos 69
1976 Twee zoenen voor van Beurden
(acten van verzoening schepenprotocol Oisterwijk 1645 – Van Beurden met de moordenaar C.J. de Leeuw) Zie correctie op p. 119.
J.N. Leget 70
1976 Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan – aflevering III
(NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman 73
1976 Fürstenauer voorvaderen (Hauer / Heuer) J.N. Leget 85
1976 Gegoochel met namen (Scheidt – Scheidt Stael van Holstein – Scheidt van Holstein – van Holstein – Scheidius Staël (of Stael) van Holstein) mr. de. W. Vries 86
1976 Viermaal Lucas en steeds een andere achternaam (Van Dingstee, Lindeboom, Bosch, de Kruijter) C.J. de Kruijter 91
1976 Wat de genealoog mag weten en wat hij anderen mag doen weten R.F. Vulsma 93
1976 Van Zweibrücken naar Alkmaar (zie ook aanvullingen en correcties op p. 233)
Aantekeningen over de Alkmaarse familie Lind n.a.v. een bruiloftsfoto uit 1897
N.H. Slinger 97
1976 De strijd om de erfenis van een arme remplacant (Johannes Kamps, geb. ca. 1788 Gocherheide) J.N. Leget 113
1976 Vlieland – Sloterdijk v.v. (Vlielanders wier huwelijk te Sloterdijk werd gesloten) A.J. Zwaal 114
1976 Vraag en aanbod
– Kiebosch-  Olthuis
– Schoenmaker – Holland – Van Oringen – Schriek – Breedveld
– Van Rol – De Soete – Langebend – De Graaf – Dwaling
L. Schoonhoeven 119
1976 Het 13e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek, Londen 31 aug. – 7 sept. 1976   120
1976 Zeeuws-Vlaanderen in vroeger tijd (dubbel nummer p. 121 t/m 168)
– inleiding
A. Schippers 122
1976 Zeeuws-Vlaanderen, geografisch en historisch beschouwd
– geografie
– historie
G.A.C. van Vooren 123
1976 Kwartierstaat Schutijser (x Egeraat) A.J. Schutijser  126
1976 Emigratie naar Zeeuws-Vlaanderen G.A.C. van Vooren 130
1976 Heemkundige (Oudheidkundige) Kringen (Vereniging) in Zeeuws-Vlaanderen G.A.C. van Vooren 133
1976 Johan Hendrik van Dale (1828-1872), zijn leven, zijn voorouders en zijn nakomelingen (moeder Du Bois)
(bekend van het Groot woordenboek der Nederlandse taal)
E. Knevel en C. Knevel de Kruijter 134
1976 Wij vonden de loterij uit om met de opbrengst een fort te bouwen
(Sluise Westpoort of Burgse Poort,  1444)
Emile Buysse 145
1976 Enkele gegevens Moens C.J. de Kruijter 147
1976 Kwartierstaat van de zeven zonen van een Zeeuws-Vlaamse Vader Abraham
(Abraham van den Broecke, 1768-1840 x Adriana Jacoba de Jonge)
J.M. Bos 149
1976 Kwartierverlies in het gezin Wijffels-Puijlaert C.B.A.J. Puijlaert 152
1976 Stamreeks Kense C.J. de Kruijter en drs. I.H.J. Poissonnier 154
1976 De Nederlandse tak van het geslacht Dielema – 1e aflevering D.D. Verburg 156
1976 Drie generaties De Kruijter en de Evangelisch-Lutherse gemeente te Groede
– inleiding
– de Lutherse gemeente te Groede in de 18e eeuw
– de Ltherse predikanten van Groede in de 18e eeuw
– drie generaties De Kruijter in en om Groede
C.J. de Kruijter 160
1976 Archieven in Zeeuws-Vlaanderen G.A.C. van Vooren 164
1976 Musea en Oudheidkamers vertellen over onze Zeeuws-Vlaamse voorouders C.J. de Kruijter 165
1976 Literatuur over Zeeuws-Vlaanderen K.P. Quaak-Tramper
G.A.C. van Vooren
166
1976 De Nederlandse tak van het geslacht Dielema – 2e aflevering D.D. Verburg 156
1976 De Luitenant ter zee J. Schippers (1918-1942) – Stichting   168
1976 Het gebruyk mynér ooveele Academiën en Medicinalé Faculteyten overzien en Geapprobeert Medecynen viertuyt van myn Kostelyke Olieteyt, van D’Heer van Puyenbroeck (een pamflet)   176
1976 Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan – aflevering IV
(NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman 177
1976 Zeeuwen buiten Zeeland
– geref. huwelijksregister Steenbergen 1749-1804
P.J. Ritsema 191
1976 Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan – aflevering V
(NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176)
K.J. Slijkerman 193
1976 Vraag en aanbod
– Spruyt
K.J. Slijkerman 207
1976 De lithograaf R. de Vries jr. (1813-1874)
– kwartierstaat Tromp – Rechtuyt (of Micker)
– kwartierstaat Loon – Tenk
– kwartierstaat De Bruyn – Van der Wolff
mr. dr. W. de Vries 208
1976 Het geslacht van Hulsentop te Scheveningen P.J. Ritsema 213
1976 Nogmaals; de genealogie Mentz (aanvulling op artikel van p. 49) dr. Th. Hart de Ruyter 217
1976 Schoolmeesters in Geffen en Nuland (1649-1822)
(te Geffen: David Akkerman, Gilles Louwijck, Johan Joost van Cooten, Geerlof Arents de Booij, Alettus van Veldhuizen, Marinus Verreijken, Hendrik Koetsier, Jan van Gelder, Willem van Dremmen en te Nuland: Robert Thomassen, Johannes van Heusden, Hendrik van der Slutten, Rijk van den Bloemenberg, Josua Zanderius, Cornelis Appel)
J.N. Leget 221
1976 Genealogie La Rivière, De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Rivière uit Rouaan – aflevering VI (slot) (NB: Zie ook correctie in 1976, p. 119 II en 1977, blz. 176) K.J. Slijkerman 223
1976 Zeeuwen buiten Zeeland
– archief curatoren Gymnasium te Dordrecht
– GA Dordrecht, archief Gilden en Confrerieën
P.J. Bos 231
1976 Genealogische aantekeningen Noordberg
voor een deel ontleend aan grafschriften e.d. op Vlieland, en aansluitend op het artikel Vlieland-Sloterdijk v.v. op p. 114
A.J. Zwaal 232
1976 Addenda en Corrigenda
– Van Zweibrücken naar Alkmaar, Aantekeningen over de Alkmaarse familie Lind
N.H.S. 233
1976 Uit het domein van boek en handschrift (Boekbespreking)
– die Grafen van Limburg Stirum, Teil I, Band I
– Inventaris van de papieren van Bevervoorden tot Oldemeule
– Persoonsnamenklapper op de Criminele Rol van Heerlen 1682-1770 en 1701-1725
– Met 250 Eeuwelingen eerbiedwaardig over de drempel
– Brillant in Gouden Delta
– Het Treffertje
– Werkgroep Veluwse geslachten
– Hissink 1, Genealogieën in Wording
– Aangenomen geslachtsnamen geregistreerd te Nijbroek (1812), Twello (1812), Voorst (1826) en Wilp (1812)
– De gemeentelijke Archiefdienst ‘s-Hertogenbosch
E.C.M. Leemans-Prins  234
1976 Vraag en antwoord
– Gerritsma, Ledel, De Boer, De Jong en aanverwant (kwartierstaat)
– Stolte, Grevevink, Wolters, Van Munster, Kammeraad, Van der Arend en aangetrouwden
– Sluyp – Sluyck – Moeses – Makelaar
– De Wolff – Meyboom – Van Strijen – In ’t Veld (uit ’s Gravendeel)
– Andeweg, ook Aen  de Wegh, Aendewegh, Aenwegh (uit Barendrecht)
Mrs. N. Gaillard
H.M. Kuypers
K. Schoenmaker-van Berkum
P.M. Achterberg
N. van der Wulp
K.J. Slijkerman
236
1977 Jonkvrouwe dr. C.H. De Jonge, kunsthistorica (Dordrecht 1886 – Den Haag 1972), haar werk, haar leven drs. M.C. Roodenburg jan-15
1977 Driemaal een huwelijk De Jonge – Van Rappard Jhr. J.C. De Jonge 16-18
1977 Spanjenberg In voormalig Nederlands Ooost-Indië (deel I) J.N. Leget 19-23
1977 Spanjenberg In voormalig Nederlands Ooost-Indië (deel II) J.N. Leget 25-30
1977 Het icongrafische vraag aan Delftenaren ofwel Het raadsel van de acht meisjes
(foto gemaakt door Henri de Louw te Delft)
R.F. Vulsma 31
1977 Stamreeks Nierop te Alkmaar J.H. Rombach en A.A. Elout 32-34
1977 De kwartierstaat van mijn schoondochter Johanna Catharina van der Heiden (geb. Den Haag 17-9-1932) P.J. Ritsema 35-40
1977 Klimp (deel IV, genealogie E) (uit Opwierde bij Appingedam) P.J.C. Elema en M.E. Muller-Klmp 41-47
1977 De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht
(van vaderszijde de Hoeksche Waard en van moederszijde de Alblasserwaard)
J. Bezemer 49-59
1977 Voorlopers van borgbrieven J.N. Leget 59
1977 De magen en verwandten van Johan Philip Böhmer Spangenberg (ca. 1801-1830) J.N. Leget 60-62
1977 nogmaals: De Kwartierstaat van de zeven zonen van een Zeeuw-Vlaamse vader Abraham J.M. Bos 63
1977 Het oudste lidmatenregister van Sirjansland (Zeeland) P.J. Ritsema 63
1977 Het Beusichemse geslacht De Ronde J. de Ronde 64-68
1977 Zeeuwen buiten Zeeland
(uit de lidmatenregisters van Heusden,1635-1840 en van Hasselt)
P.J. Ritsema 68-72
1977 De familie Winter – Wynter – Winters (afkomstig uit de omgeving van Geldern (Nederrijn, Duitsland) en sedert 1813 gevestigd te Venlo als Winters dr. V.M.E. Winters 73-96
1977 De westhoek van Noord-Brabant en vroeger tijd W.A. van Ham 97-101
1977 Adam Joosten Soetens, Zevenbergen 1688 – Kruisland 1740
Zie ook de aanvulling in deze jaargang op blz. 177)
C.P.H. Soetens 101-106
1977 De kinderen Mijsberg te Willemstad en hun verwanten A.C. van Amersfoort 107-112
1977 Hoe een vispartij op een vechtpartij uitliep (Klundert1711)
(Vermeld worden o.a. overste Hilkes [Godefried Hilcken van Lorch] en familieleden Huijsers)
(Zie ook de correcties in deze jaargang op blz. 177)
dr. H. Winkel-Rauws 113-115
1977 De administratieboeken (1696-1708) van Pieter Turcq, chirurgijn te Dinteloord in Prinsenland A.C. van Amersfoort 116-128
1977 Het Zwaluwse geslacht Adriaan Nelemans ir. F.A. Nelemans 129-133
1977 Een Willemstads moedergeslacht: de parenteel van Hendrick Pietersz. en Anneken Lambrechtsdr. mr. J.L. Rijndorp 134-139
1977 De Westhoekse (=Noord-Brabant) familie Schippers (voorheen De Backer) drs. A. Schippers 139-143
1977 De Groningse familie Fockens in Waterland dr. J.H.A. Ringeling 145-151
1977 Enkele voorouders van het echtpaar Hoeks-De Rooij, burgemeester van Oudenbosch P.L. Leget-Kuijlen 152
1977 Een geval van doodslag in de 18e eeuw te Moergestel
(broers Van den Agter, 1732)
J.N. Leget 152-153
1977 Stuiten van huwelijksgeboden
(trouwboek Tilburg 20-9-1658, Schreppers en Mutsaerts door Brocken)
J.N. Leget 153
1977 Een Moergestelaar in Brazailië
(Moergestel 15-7-1644, broers Lathouwers)
J.N. Leget 153
1977 Een goede reputatie van Christina Rauws (1633/34-1694)
(geboren te Geertruidenberg)
dr. H. Winkel-Rauws 154-157
1977 De aanstelling van een pestmeester (1606) en de sollicitatiebrief van een vroedvrouw (1680) te Dinteloord   157
1977 Genealogie Van Egeraat
(Zie ook aanvulling v.w.b. de noten op blz. 176 van deze jaargang)
A.J. Schutijser 158-163
1977 Trouwen van vroeger
(Formulier van trouwen, Haringhuizen 1652 en instructie om te trouwen, Barsingerhorn, 1657)
A.J. zwaal 164-166
1977 Waar werd in 1727 Aalbert de Graeff (van Meeuwen) geboren?
(Hij liet in 1763 in Haarlem zijn zoon dopen van zijn vrouw Cornelia van Rossum)
prof. dr. Th. Hart de Ruyter 167-168
1977 Een stad-Groninger schoolmeester uit de 18e eeuw: Rupsina P.J.C. Elema 169-176
1977 Reacties op het Westhoek-nummer ( in deze jaargang)
– Aanvullingen op artikel op Soetens blz. 101
– Correctie op artikel over de vechtpartij op blz. 113
– De administratieboeken van Pieter Turcq op blz. 116
– Zwaluwse geslacht Nelemans op blz. 129
– Westhoekse familie Schippers op blz. 139
C.P.H. Soetens
mr. J.L. Rijdorp
dr. H. Winkel-Rauws
G. Knook-de Lange
L.Q. Bakker
L. van Strien
177-179
1977 Babysitter gevraagd
(Acteboek der kerke van Steenbergen, 1623-1678) (Heer van Rossum)
  179
1977 De aanstelling van een vrouwelijke armendokter (Acteboek der kerke van Steenbergen, 1623-1678)
(Maria van Wijngaerden, weduwe van mr. Ewout Barrevelt)
  179
1977 Hoe een vondeling aan zijn naam kwam (Doopboek Zwartewaal, 26-5-1754) (Tobias van der Schuur)   179
1977 Rechtshistorie en genealogie in Nederland en Zwitserland
(Regio Saanen in Zwitserland)
dr. J.R.D. Zahlen 180-183
1977 Gezondheidszorg in vroeger dagen: steensnijden
(Leiden, 1593)
J.W. Heringa 184-185
1977 Een Karsijn Tammes lijn (Westerlee, Groningen)
(van Tammes, via Tammens en Tamminga uiteindelijk Tammenga)
U.M. Ubbens 186-187
1977 De milieuvervuiling en de invloed op de volksgezondheid in vroeger tijd
(Keurboek Leiden, 1392 en later)
J.N. Leget 188-189
1977 Vraag en aanbod
– Herrick Public Library te Holland (Michigan)
– Herst, Herts en Besingh
– De (Van den) Burchgraeff
– Meintjes van den Berg
– Vertegans alias Rottengoose
– Norwich consistory court wills
– Roozenbeek, Rozenbeek, Rosebeek, Roosenbeek
  190-192
1977 Zeeuwen buiten Zeeland   192
1977 Het veelbewogen leven van een omstreden figuur Jan Mattheus Nieuwenkamp (Hasselt1764-1824) H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp 193-199
1977 De vaderlijke kwartierstaat van mijn schoondochter Johna Captein
(regio Scheveningen, Katwijk en Noordwijk aan Zee)
P.J. Ritsema 200-204, 207
1977 Zwahlen, Saanen (Zwitserland) dr. J.R.D. Zwahlen 205-207
1977 De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht
(Tweede aflevering, vervolg van blz. 49 t/m 59 van deze jaargang)
J. Bezemer 208-216
1977 Bolman, de nakomelingen van de Leeuwarder stadsbode Wijbe Bolman (1771-1834) C.J. de Kruijter 217-227
1977 Kapitein Jan David Peter Zetteler (Breda 1831- Rotterdam 1876),
zijn scheepsramp (1866) en zijn familierelaties
ing. W. Peters 228-231
1977 Zeeuwen buiten Zeeland
(uit het lidmatenboek en huwelijksregister van Breda)
  231
1977 Uit het lidmatenboek van Baardwijk, mei 1833 P. Sanders 232
1977 De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht
(Derde aflevering, vervolg van blz. 208-216 van deze jaargang)
J. Bezemer 233-239
1978 Genealogische aantekeningen Wymelinck
I: het nageslacht van Jasper Wymelinck
dr. Th. Hart de Ruyter 1-9
1978 nogmaals: Ket J. van Egmond 9
1978 Zwahlen, Saanen (Zwitserland)
(Tweede aflevering, vervolg op 5e jrg, 1977, blz. 205-207)
dr. J.R.D. Zwahlen 10-11
1978 Landloperij in de 18e eeuw in De Meijerij van ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch) J.N. Leget  
1978 Stamhuizen Ubbens? U.M. Ubbens 14-15
1978 De kwartierstaat van Jan Bezemer
(Vierde en laatste aflevering, vervolg van blz. 233-239 in de 5e jrg 1977)
J. Bezemer 16-17
1978 Zeeuwen buiten Zeeland
(uit het lidmatenboek van Heusden)
P.J. Ritsema 19
1978 Uit het domein van boek en handschrift
– Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum bewerkt door H. Algra
– de Leidse strafvonnissen van 1533-1811 door H.M. van den Heuvel
– Heringa’s uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie door J.W. Heringa
– registratie van kerkelijke archieven
– archiefdagen, Utrecht 18 en 19 oktober 1979
  20-22
1978 Vraag en aanbod
– oproep i.v.m. onderzoek voedselrantsoenering en -distributie gedurende Wereldoorlog I
– Straasheym / Strazheim
J. Vos Dzn.
A.C. van Amersfoort
23
1978 Genealogie Leverland drs. A. Schhippers 25-48
1978 De kop van Overijssel in vroeger tijd
(themanummer Kop van Overijssel)
  49
1978 De kop van Overijssel in historisch perspectief A.J. Mensema 50-54
1978 Havezathen in de kop van Overijssel
– Toutenburg
– Marxveld
– Nijerwal
– Oldruitenborg
– Oldhuis
– Plattenburg
– Rhemenshuizen
– Benthuis
– Cannevelt
– Hagendorp
– Lindenhorst
– Westerholt
– Tweenijenhuizen
– De Haere
– Slotenhagen
– Bonkenhave
– Rollecate
– Paaslo
– Oldenhof
– Zwollingerkamp
– De Ese
A.J. Mensema 55-57
1978 De namen van de ten landdage verschreven geslachten uit de ridderschap van Overijssel wier wapens afgebeeld zijn op de gravure van Jacobius Robijn, 1663   57-59
1978 Het geslacht De Zuere
(Vollenhove en omgeving) (Zie ook blz. 106-110)
drs. O.D.J. Roemeling 60-72, 96
1978 De Kortenhorst’en van Kuinre J. Kortenhorst 73-76
1978 De bewoning van Schokland na de ontruiming van 1859 D. Landsman 77-78
1978 Blocksyllinger Mennisten (doopgegezinden)
De kwartieren van Jantje Hoekstra-Loos (uit Blokzijl)
mr. J.L. Rijndorp 79-82
1978 Kwartierstaat Jan van Oort (Steenwijk 1837- Enschede 1896) F.J.L. Berkenvelder 83-89
1978 Stamreeks Altena, Genemuiden C.J. de Kruijter 90-93
1978 Enige literatuur over de kop van Overijssel   93-94
1978 Musea en oudheidkamer in de kop van Overijssel   95
1978 Pottema: een stad-Groninger pottenbakkerij in de 18e eeuw P.J.C. Elema 97-103
1978 De herkomst van de Hasseltse familie Würsten W.F Würsten 104-105
1978 Zeeuwen buiten Zeeland
(uit het geref. lidmatenboek van Apeldoorn)
  105
1978 De relatie De Suere – Van Ruinen
(naschrift bij de genealogie Het geslacht De Zuere, blz. 60 t/m 62)
drs. O.D.J. Roemeling 106-110
1978 Het geslacht Van Westenrode drs. O.D.J. Roemeling 111-112
1978 De kwartierstaat van Nicolaas Bouwer te Zwijndrecht J. Bezemer 113-120
1978 De kwartierstaat van Geertruida Wilhelmina Hendriks (Rooms-Katholiek) te Zwijndrecht J. Bezemer 120
1979 Koning Willem II overleed te Tilburg – 17 maart 1849   121-123
1979 Enkele afbeeldingen rond het overlijden van Koning Willem II
berustend in het gemeentearchief van Tilburg
R. Pieters 124-125
1979 De inschrijving van het overlijden van de koning in de registers van de Burgerlijke Stand van Tilburg   126-132
1979 Enige genealogische gegevens betreffende de personen die bij het overlijden van Koning Willem II te Tilburg betrokken waren A. Schippers 133-136
1979 Een gemachtigde voor de V.O.C. te Tilburg aan het eind van de 18e eeuw J.N. Leget 137
1979 Tilburgers en de zee J.N. Leget 137
1979 Ettens voorgeslacht I
De kwartieren van het echtpaar Dane x Tack, tot vandaag voorouders van het west-Brabantse geslacht Dane
mr. J.L. Rijndorp 139-140
1979 Een pyromane ging rond in Moergestel
(Jenneke Zebregs, 1778)
  141
1979 Nood breekt wet
(Toestemming voor Hendrick Willem van Beeck om binnen drie weken na overlijden van zijn vrouw te hertrouwen, Moergestel 1742)
J.N. Leget 141
1979 Van Overstraten
(Bergen op Zoom 17e en 18e eeuw)
J.M.W. Weijts 142151-
1979 Genealogie Kreté, ’s Hertogenbosch (Den Bosch)
(ook: Kredie)
P.J.C. Elema 152-157
1979 Adam Joostens Soetens (onder Steenbergen ca. 1615-1672) C.P.J. Soetens 158-161
1979 Zeeuwse, oud-Indischgasten en Schoklanders te Tilburg   161
1979 Naamlijst der intekenaren op J.J. Abbink, Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plechtige begrafenis, Amsterdam 1849   162-167
1979 Het lange leven van een legaat
(Ernst August Ummethun, Fürstenau 1718- Amsterdam 1804)
J.N. Leget 169-175
1979 Medendorp, Meedema of Miedema (doopsgezind)
(De families stammen af van Pieter Harckes, Meeden 1565 – Meeden 1645)
E.D. Heijnis-Renssen 175-177
1979 Stamreeks De Putter, Land van Axel L. Riemens 178-185
1979 Zwahlen, Saanen (Zwitserland)
Derde aflevering, De generaties in Nederland
dr. J.R.D. Zwahlen 186-191

 

 

Bibliotheek Tijdschriften
Previous reading
Nieuwsbrief Voorjaar 2021 is uit!
Next reading
Mensen van Vroeger, en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten