De hier vermelde missie en doelstellingen komen uit de statuten van het Streekarchief en het beleidsplan 2023-2028. U kunt de statuten en het actuele beleidsplan hieronder bekijken

Visie, missie en doelstellingen

De visie van het Streekarchief is gebaseerd op de doelstellingen genoemd in artikelen 1 en 2 van de statuten, zoals verwoord in de stichtingsakte:

Artikel 1:
De stichting heeft ten doel het in kaart brengen van de geschiedenis van het (voormalige) eiland IJsselmonde in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2:
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verzamelen van gegevens omtrent genealogie, topografie, sociografie en archeologie van het eiland en het ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens en het op welke wijze dan ook overdragen van kennis dienaangaande.

Wij investeren in het inzetten van vrijwilligers om de visie als genoemd in de artikelen 1 en 2 te verwezenlijken. De verzamelde gegevens zoals vermeld in artikel 2 worden hiernaast ook gecatalogiseerd en geïndexeerd, zodat zij eenvoudiger toegankelijk zijn.

Het Streekarchief wil ook de komende jaren een laagdrempelige instelling blijven. Sinds enkele jaren neemt het fysieke bezoek aan het Streekarchief gestaag in omvang af. Daarentegen weet een groeiend aantal bezoekers het Streekarchief via de website en/of e-mail te vinden. De dienstverlening van het Streekarchief krijgt dus in toenemende mate een digitaal karakter. Die trend zal zich in de komende jaren naar verwachting verder doorzetten. Daarom is het besluit genomen om de fysieke openingstijden van het Streekarchief/studiezaal aan te passen. Daarmee blijft het Streekarchief gedurende drie werkdagen in de week voor bezoekers geopend.

De tijd die hiermee beschikbaar komt, wordt door de medewerkers gebruikt voor de beantwoording van informatieverzoeken via telefoon en e-mail, voor het verwerken van (online) aanvragen en voor het afhandelen van digitaliseringsverzoeken (bijv. het scannen en verzenden van documenten, dossiers, etc.).

Alle soorten informatie kunnen door het Streekarchief in de toekomst worden gescand en via e-mail verzonden worden naar de aanvrager. Op deze manier kan er op termijn een soort e-depot van digitale kopieën ontstaan. Maar ondanks deze digitale oriëntatie, blijft het beheer in al zijn aspecten van onze nog steeds overwegend analoge collecties, bibliotheek, etc. een belangrijke basistaak van het Streekarchief IJsselmonde.

De missie van het Streekarchief is en blijft in grote lijnen “het (digitaal) vastleggen van alle vormen van informatie met betrekking tot IJsselmonde op het gebied van personen, bedrijven, families en andere wetenwaardigheden en deze informatie te faciliteren voor de bewoners, onderwijsinstellingen en andere groeperingen binnen IJsselmonde”.

De belangrijkste doelstelling van het Streekarchief is verbonden met het cultuurhistorische belang: er is in de samenleving een behoefte aan een goede toegang tot informatie over het culturele/immateriële erfgoed. Daarom beheert het Streekarchief particuliere archieven en collecties. Voorbeelden hiervan zijn documenten van families, personen, bedrijven, kerkelijke genootschappen en verenigingen, enz. Verder is er ook een omvangrijke verzameling beeld- en geluidsmateriaal aanwezig. Ook beschikt het Streekarchief een op het werkgebied toegesneden bibliotheek (het Eiland IJsselmonde en Rotterdam). Kortom, het Streekarchief is in staat om aan het bevorderen van de belangstelling voor het lokale en regionale verleden een brede invulling te geven. Dit kan onder meer door eenvoudige cursus aan te bieden of een aantrekkelijke en gerichte expositie te organiseren of inhoudelijk bij te dragen aan cultuurhistorische projecten van derden. Op deze manier vervult het Streekarchief een sleutelrol in bijv. het ontsluiten en beheren van historische documenten en het stimuleren van belangstelling voor het verleden van het werkgebied van het Streekarchief.

Belangrijkste kerndoelen

Het Streekarchief wil invulling van deze missie geven door de navolgende doelstellingen:

 • Het in standhouden van de stichting, de collecties en het bijeenhouden van de vrijwilligers en hun kennispotentieel;
 • Laagdrempeligheid blijven nastreven door de kosten voor bezoekers en aanvragers van digitale informatie minimaal te houden;
 • Het (verder) digitaliseren van de reeds bestaande informatie en een verdere digitale beschikbaarstelling van veel geraadpleegde bronnen via de website (bijv. de oud- en nieuw-notariële archieven, de weeskamerarchieven, de oud-rechterlijke archieven, het familiearchief
  Bichon, kortom alle archieven die betrekking hebben op de ambachten, de voormalige gemeente, deelgemeente, van IJsselmonde);
 • (hiertoe) een nog betere samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam om documenten die berusten bij het Stadsarchief voor het Streekarchief (wel of niet) gedigitaliseerd te verkrijgen en ondersteuning te verlenen bij het digitaliseringsproces. Het verder ontwikkelen van een e-depot
  (specifiek voor IJsselmonde) op basis van de wensen van de (toekomstige) gebruikers ervan;
 • Het creëren van een Beeldbank met foto’s en wetenwaardigheden over straten, gebouwen en bewoners van de deelgemeente IJsselmonde. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met de Stichting Insula Mundi.;
 • Het (verder) digitaliseren van de reeds bestaande informatie en collecties;
 • Het uitbrengen van (digitale) historische naslagwerken, boeken en artikelen over (het Eiland) IJsselmonde;
 • Op korte termijn afronden, opzetten en uitvoeren van relevante projecten gerelateerd aan IJsselmonde, op basis van een “professionele” aanpak en inzet van een geschikt team (de juiste persoon op de juiste plaats);
 • Het Streekarchief kan zich mogelijk ook inspannen om de belangstelling voor het lokale en regionale erfgoed in het werkgebied te stimuleren. Mooi voorbeeld is de onlangs door het Streekarchief gerealiseerde Historische Fiets- en Wandelroute langs tien historische en markante 
  punten in IJsselmonde.
 • Het versterken van de kennis van de vrijwilligers. Recent werd hun o.a. de mogelijkheid geboden tot het volgen van een cursus paleografie en een cursus op zoek in het kadaster, zodat het werk in het archief sneller en nog beter kan worden verricht.
 • Het verkrijgen van uitgebreidere financiële middelen door het aanschrijven van sponsoren en fondsen;

 

Beleidsplan Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 2018-2022

Stichtingsakte Streekarchief Eiland IJsselmonde