Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10-14 mei 1940

door Mr. Eelco Nicolaas van Kleffens, getranscribeerd door Wilma de Koning

VOORWOORD.

Kabinet Gerbrandy tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen. V.l.nr. Minister van Koloniën Ch. J. I. M. Welter, minister van Buitenlandse Zaken E. N. Kleffens, minister van Defensie A. Q. H. Dijxhoorn, minister van Marine J. TH. Fürstner en minister-president P. S. Gerbrandy.

De Hollanders hebben een typeerende sympathie en liefde voor de verdrukten. Ieder die, te recht of ten onrechte, een slachtoffer geworden is van de overmacht, kan rekenen op de Hollandsche sympathie. De kwajongen die naar het politie-bureau gebracht wordt, kan er veilig op rekenen, dat het publiek, zich zal keeren tegen den politie-agent.

Toen België en Frankrijk leden onder de Duitsche invasie in 1914, was de meerderheid van de publieke opinie in Holland ten gunste van Frankrijk en België. Maar niet zoodra was het blaadje omgekeerd en leed Duitschland onder de buitensporige eischen van het verdrag van Versailles en onder de bezetting van het Rijnland en het Roergebied, of de Hollanders voelden groot medelijden met hun Oostelijke buren.

In de laatste tijd kwam deze zelfde typeerende trek tot treffende uiting, toen de geheele bevolking onder leiding van de regeering spontaan groote sommen bijdroeg voor het herstel van Finland. De oorsprong van deze trek is misschien te vinden in de dagen, toen de Nederlanders leden door de verdrukking en er een tegenzin werd geboren tegen alle machtsmisbruik tegenover de zwakken. Na Duitschlands ineen zinking in 1918 deden de Hollanders heel veel om het Duitsche lijden te verzachten. De wereld krijgt nu gelegenheid om te zien, hoe Duitschland reageert op de vriendelijkheid en hulp, die Holland toonde in hetgeen Herr Hitler zelf beschreven heeft als  “de donkerste dagen voor het Duitsche ras”.

Eenige dagen nadat de Nazi’s Holland binnen gevallen waren, wees één van de Hollands meest bekende journalisten in een radiorede op de agressie, in de volgende bewoording:

“ Dit is ons aangedaan door diezelfde jonge menschen, die wij, na de groote oorlog, zelf naar “Holland gehaald hebben, om ze tegen de honger te beschermen. Tienduizenden kinderen kwamen “in ploegen bij ons: wij gaven ze melk, kaas en het beste voedsel, dat wij hadden, zoodat deze “Duitsche kinderen die wij beschouwden als onschuldige slachtoffers van de oorlog, niet ten offer “zouden vallen aan Engelsche ziekte of tering, geen ziekte zouden krijgen, waardoor zij voor hun “leven geknakt zouden zijn. Wij voteerden groote leeningen, zoodat gedurende de oorlog en “daarna, voedsel kan worden gezonden vanuit Holland aan Duitsche kinderen. Wij haalden “tienduizenden kleine jongens naar ons toe, die iedere duimbreed van ons land leerden kennen. De “Hollanders waren altijd vriendelijk voor de Duitschers. Wat ons nu overkomen is , is het werk van “onze vrienden. Deze kinderen groeiden op en vielen met wapengeweld een land aan, waarmede ze “bekend waren geraakt, en dat hun, in zijn vriendelijkheid, voedsel had gegeven.

“ Wat zal er gebeuren met de naam van Duitschland? Zal ooit iemand in staat zijn vriendelijk te “handelen tegenover Duitschers? De naam Duitschland is synoniem geworden met verachting, “schande en dagelijks groeiende haat. En verstandige Duitschers moeten erkennen, dat dit juist is. “Deze Duitsche kinderen, opgegroeid tot mannen, hebben nu onze kinderen vermoord, onze “vrouwen, zij hebben hun eigen uniformen onteerd en de onze, die ze gestolen hebben. Is dit de “meeste militaire natie ter wereld?  Waar is de eer van de Duitsche soldaten, van de Duitsche “ridders? Ontken niet dat Ge burgers gedood hebt, vrouwen en kinderen! Ik heb het zelf gezien!

“Ik kan U zelfs niet haten, ik voel medelijden met U, Duitschers. Ik vind het jammer voor de “Duitsche natie, dat het zulke tyrannen verdraagt. Gij Duitschers zijt zeer gevoelig voor wat de “wereld van U denkt. Is het U onverschillig hoe Amerika over U denkt, het Vaticaan, ieder fatsoenlijk  “mensch in de wereld? Waar is de “Deutsche Kultur” en “Deutsche Treue”? Wat is er met deze “opvatting gebeurd?  Ik weet, dat velen van U het slachtoffer geworden zijn van de zedelijke “wanhoop. Maar het is nog niet te laat. Waardoor zal de wereld de Duitsche natie weer zien “ontwaken tot eer en recht? Ongetwijfeld zal het zijn door de afloop van de oorlog. Zelfs al wint Ge “nu veldslagen, Ge zult de oorlog verliezen. Waarom strijdt Ge? Wat zal de oorlog U brengen?

Klik op de afbeelding om de rest van met manuscript te lezen

 

Geschiedenis
Previous reading
Justitieklanten in Vroeger Tijd
Next reading
Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10-14 mei 1940