Portal Stadsarchief, collectie IJsselmonde

Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Zoeken in Notariële akten
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: verzoekschrift
6 akten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte20 verzoekschrift 11-feb-1797
Aktesoort:
verzoekschrift
Aktenummer:
20
Datering:
11-feb-1797
Bladzijden:
040 t/m 047
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
In de vergadering van de schepenen d.d. 11 februari 1797 is een verzoek van Arij Slavenburg en Maarten de Kievit, gericht aan het Gerecht, besproken. Slavenburg en De Kievit zijn bij akte d.d. 28 januari 1790 (aktennr. 15) en 6 juni 1793 (aktenr. 17) tot voogden over de minderjarige erfgenamen van Willem van der Lek, overleden in West-IJsselmonde, tot administrateurs van zijn nalatenschap en tot voogden over de kinderen van Dirk van der Lek, laatst gewoond hebbend in West-IJsselmonde, aangesteld. Deze kinderen hebben eigen goederen in hun bezit. Dirk van de Lek is een neef van Willem en een erfgenaam.
Als administrateurs zijn zij weer en nu door de geldheffingen van 30 april* en 10 augustus 1796 in financiële problemen gekomen. Om aan hun verplichtingen te voldoen kunnen zij niets anders doen dan effecten verkopen of de administratie belasten via de leenbank in Amsterdam. Zoals het Gerecht bekend is, is de administratie al met aanmerkelijke schulden belast door de geldheffingen van 1794 en 1795. De lopende geldheffing van 6% bedraagt 850 gulden. De voogden doen een voorstel hoe te handelen. Zij vragen voor de zekerheid de goedkeuring van het Gerecht.
De administratie voor de betaling van de geldheffing van 30 juni* en 10 augustus 1796 à 6% is in de akte opgenomen; het betreft obligaties zowel ten behoeve als ten laste van de nalatenschap van Willem van der Lek, van het deel van die nalatenschap dat de kinderen van Dirk van der Lek toekomt, van de goederen die de 2 kinderen van Dirk persoonlijk samen bezitten en van de goederen van Johannes Anthonij van der Lek alleen. In totaal bedraagt het kapitaal 14.136 gulden, waarover 848 gulden (genoemde 6%) betaald moet worden.
Inhoud vervolg:
Bij de obligaties worden de volgende namen genoemd: het Gemeenelant van Holland en West-Friesland en van Zeeland, diverse Kamers van de V.O.C., Cleijs van der Graav (Graaff), Holland en West-Friesland (kantoor Dordrecht i.v.m. de geldheffing van 17 juli 1795 en kantoor Rotterdam), Maarten de Kievit en Aart van der Waal. De waarde van de 4 morgen land in de polder De 68 Morgen is 2000 gulden.
Het voorstel van de voogden om een recepis van 1000 gulden ten laste van Holland, kantoor Dordrecht, spruitende uit de geldheffing van 6% van 17 juli 1795, en een recepis van 850 gulden voor de voldoening van de geldheffing van 10 augustus 1796 te verkopen wordt door de schepenen goedgekeurd. De voogden ontvangen een machtiging hiervoor.

N.B. * Er worden 2 verschillende maanden genoemd met dezelfde dag; waarschijnlijk een abuis en betreft het dezelfde geldheffing.
De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck).
Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte19 verzoekschrift 11-sept-1794
Aktesoort:
verzoekschrift
Datering:
11-sept-1794
Aktenummer:
19
Bladzijden:
032 t/m 040
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
In de vergadering van schout en schepenen d.d. 11 september 1794 wordt een brief van Arij Slavenburg en Maarten de Kievit d.d. 9 september behandeld. Deze brief is hun antwoord op een vraag van de schout en schepenen uit hun vergadering van 14 augustus 1794. De vraag gaat over het verzoek van Petronella van der Giesen, verlaten vrouw van Dirk van der Lek, om jaarlijks voor onderhoud van haar minderjarige kinderen Johannis Anthonij en Cornelis Willem van der Lek 400 gulden te mogen ontvangen, afkomstig uit diverse revenuen, aangevuld met een deel van het kapitaal dat de kinderen in eigen bezit hebben (zie aktenr. 18 van dit inventarisnummer).
Arij Slavenburg en Maarten de Kievit geven als voogden over de 2 kinderen in hun brief als antwoord dat Petronella te goeder trouw is en haar verzoek, zoals in aktenr. 18 beschreven is, redelijk en billijk is. Zij maken echter bezwaar tegen het voorstel om een deel van het kapitaal, dat de kinderen in eigen bezit hebben, voor hun onderhoud te gebruiken, omdat de revenuen uit de nalatenschap van Willem van der Lek, waarop de kinderen voor een derde deel aanspraak kunnen maken, na 14 augustus 1794 (datum verzoekschrift) veranderd/verbeterd zijn, wat bij de schout en schepenen bekend is. In de akte worden de financiële transacties van de voogden d.d. 23 augustus 1794 beschreven waardoor de revenuen met 130 gulden verhoogd zijn. Per saldo kan er op deze manier ongeveer 400 gulden uit alle revenuen aan de kinderen uitgekeerd worden. De voogden beargumenteren in de brief hun standpunt hieromtrent.
Verder beschrijven de voogden uitgebreid welke kosten er gemaakt zijn i.v.m. de financiële transacties betr. het aan de kinderen toekomende derde deel uit de nalatenschap. Er blijkt dan nog een onbetaalde som van 254 gulden te zijn, welk geld gebruikt was voor onderhoud van de kinderen. Om alle financiële problemen voor Petronella op te lossen stellen zij voor dit geld te halen uit het vermogen dat de kinderen zelf in eigendom hebben.
Inhoud vervolg:
Tijdens de vergadering wordt het volgende besloten. De voogden Slavenburg en De Kievit krijgen een machtiging om Petronella jaarlijks de revenuen te overhandigen van de goederen en van 3 obligaties ten laste van het Gemeenelant van Holland en West-Friesland die Willem van der Lek aan Dirk van der Lek en nu in zijn plaats zijn kinderen heeft nagelaten, verder de revenuen die Dirk en nu in zijn plaats zijn kinderen voor een derde deel uit dezelfde nalatenschap toekomen, voor welke ontvangst voorwaarden bepaald zijn, o.a. rekening houdend met de crediteuren van de insolvente boedel. Uit het batig slot van de goederen die de kinderen zelf in eigendom hebben ontvangt zij 254 gulden om nog onbetaalde kosten voor het onderhoud van haar kinderen te voldoen.

N.B. De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck).
Petronella van der Giesen wordt ook Pieternella van der Giesen genoemd.
Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte18 verzoekschrift 14-aug-1794
Aktesoort:
verzoekschrift
Datering:
14-aug-1794
Aktenummer:
18
Bladzijden:
028 t/m 032
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Tijdens de vergadering van schout en schepenen d.d. 14 augustus 1794 wordt het volgende verzoekschrift besproken. Petronella van der Giesen, verlaten vrouw van Dirk van der Lek, welke Dirk in Haastrecht woont of zich daar bevindt, heeft in 1790 een verzoekschrift ingediend om de revenuen en inkomsten van de goederen van haar 2 kinderen, nl. Johannis Anthonij van der Lek, toen ruim 14 jaar, en Cornelis Willem van der Lek, toen ruim 6 jaar, jaarlijks voor hun onderhoud te mogen ontvangen. Dirk heeft hun boedel vóór zijn vertrek in september 1789 met grote schulden belast. Er is in die tijd een curator aangesteld. Schout en schepenen hebben de voogden Arij Slavenburg en schepen Maarten de Kievit, die in de plaats is gekomen van de overleden voogd Hendrik Tempelaar, gemachtigd deze inkomsten jaarlijks aan Petronella te geven. Zie hiervoor aktennr. 16 van dit inventarisnummer.
De inkomsten, een blok tienden in Lombardijen en rente van 3 obligaties ten laste van het Gemeenelant van Holland en West-Friesland en van 2 obligaties ten laste van de Oost-Indische Compagnie bedragen 87 gulden, waarvan nog ongeveer 38 gulden voor diverse posten afgetrokken moet worden. Van de overblijvende 50 gulden kan zij onmogelijk haar 2 kinderen onderhouden. Petronella is door het onverantwoordelijke gedrag van haar man in deze armoe terecht gekomen. Om zich niet tot de armenfondsen te moeten wenden heeft zij financiële hulp gekregen van haar ouders. Nu is echter haar vader Arij van der Giesen overleden, waardoor haar moeder haar geen hulp meer kan bieden om de kinderen te onderhouden door de toenemende prijs van levensonderhoud en vanwege ongewone belasting.
In de akte wordt beschreven dat de kinderen aanspraak kunnen maken op de nalatenschap van hun oud-oom Willem van der Lek, in welke nalatenschap Dirk en zijn zusters Neeltie en Elisabeth van der Lek genoemd worden.
Inhoud vervolg:
Hierin worden behalve een kapitaal van 19.000 gulden diverse obligaties genoemd, waaronder één ten laste van Cleijs van der Graaff (900 gulden) en een aantal ten laste van het Gemeenelant van Holland en West-Friesland en van de Oost-Indische Compagnie en nog 4 morgen land.
Verder wordt er uitgebreid ingegaan op de financiële toestand en de handelingen van de voogden en de curator van de insolvente boedel van Petronella. De revenuen voor de kinderen komen dan uit op 260 gulden, waarvan nog verpondingen, omslagen, enz. afgetrokken moeten worden.

Pieternella verzoekt nu om een machtiging aan de voogden te geven om haar jaarlijks tot aan de meerderjarigheid van de kinderen de revenuen van die goederen en obligaties uit de nalatenschap van Willem van der Lek, welke revenuen in de akte zijn beschreven, en ook een deel van het kapitaal dat de kinderen zelf in bezit hebben, ter hand te stellen, waardoor zij voor elk kind tot zijn mondigheid of bij eerder huwelijk totaal 200 gulden per jaar te besteden heeft. Er zijn duidelijk beschreven voorwaarden aan verbonden. Het verzoekschrift is ondertekend door procureur Verhoeff.

Schout en schepenen willen voordat ze een definitief besluit nemen binnen 30 dagen een reactie van de voogden Arij Slavenburg en Maarten de Kievit.
Zie voor deze reactie aktenr. 19 van dit inventarisnummer.

N.B. De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck).
Petronella van der Giesen wordt in een andere akte ook Pieternella van der Giesen genoemd. Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte16 verzoekschrift 22-okt-1790
Aktesoort:
verzoekschrift
Datering:
22-okt-1790
Aktenummer:
16
Bladzijden:
024 t/m 027
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Tijdens de vergadering van schout en schepenen d.d. 22 okt. 1790 komt het volgende verzoekschrift ter tafel.
Petronella van der Giesen, verlaten vrouw van Dirk van der Lek, welke Dirk woont of zich ophoudt in Haastrecht, geeft te kennen dat haar man in sept. 1789 onverwacht uit West-IJsselmonde vertrokken is, haar met een boedel achterlatend die met zoveel schulden belast was dat hij insolvent was, waarvoor schout en schepenen een curator hebben aangesteld. Zij heeft geen bezittingen en inkomsten meer, maar moet wel voor haar 2 zonen Johannes Anthonij van der Lek, ongeveer 15 jaar, en Cornelis Willem van der Lek, 8 jaar, zorgen. De kinderen hebben eigen goederen. Petronella vindt dat zij de revenuen en inkomsten van deze goederen voor het onderhoud van haar zonen kan gebruiken. Zij vertrouwt erop dat Hendrik Tempelaar, wonende in West-IJsselmonde, en Arij Slavenburg, wonende in Oost-IJsselmonde, die d.d. 28 jan. 1790 tot voogden over de kinderen en tevens over hun goederen zijn benoemd, haar hierin zullen steunen. Haar verzoek aan schout en schepenen is nu om de voogden te machtigen haar de eerdere en komende jaarlijkse revenuen en inkomsten uit te keren. De voogden geven hun goedkeuring, waarna schout en schepenen het verzoek met een aantal voorwaarden inwilligen.
Tijdens dezelfde vergadering komt een verzoek van Gerardus Brillenburg uit Schiedam ter tafel. Allereerst wordt verwezen naar wat er in aktenr. 15 is beschreven over de functies van Dirk van der Lek en zijn onverwachte vertrek d.d. september 1789 uit West-IJsselmonde.
Toen Dirk en zijn goederen daarna door schout en schepenen onder curatele gesteld waren, is er ontdekt dat een aanmerkelijk deel van de nalatenschap van Willem van der Lek verdwenen en zijn eigen boedel insolvent was. Schout en schepenen hebben na het opheffen van de curatele weer een curator aangesteld.
Inhoud vervolg:
Er zijn nog gelden ten behoeve van de nalatenschap van Willem te ontvangen en de nalatenschap moet verder afgehandeld worden, maar de functie van executeur is vacant door de curatele van Dirk van der Lek.
Brillenburg vraagt in de plaats van Dirk van der Lek een nieuwe administrerend executeur voor de nalatenschap van Willem van der Lek aan te stellen. Anthonij Tijken, schout en secretaris van West-IJsselmonde, wordt als zodanig aangesteld.

N.B. Petronella wordt in een andere akte Pieternella van der Giesen genoemd.
De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck). Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Ontworpen door Henk Kuiper Webs

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten